default_mobilelogo

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), Skupština HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „MEĐIMURJE“ iz Čakovca, na svojoj sjednici održanoj 22. svibnja 2015., donosi

STATUT
HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA „ MEĐIMURJE“
ČAKOVEC

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

    Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA MEĐIMURJE (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, uvjeti i način učlanjivanja u Društvo, te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; međusobna prava i obveze Društva, prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

    Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.
    Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

II. NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

    Naziv Društva je HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC
    Skraćeni naziv Društva je HPD „MEĐIMURJE“
    Sjedište Društva je u Čakovcu, Štrosmajerova 9
    Odluku o adresi Društva donosi Upravni odbor.

Članak 4.

    Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu za opću upravu međimurske županije. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Upravni odbor.

Članak 5.

    Društvo ima pečat. Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC.

 

III. ZASTUPANJE

Članak 6.

    Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupa predsjednik Društva, te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Društva, a u njegovoj odsutnosti tajnik, odnosno član Upravnog odbora, a odluku o tome donosi Upravni odbor.

 

IV. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 7.

Ciljevi Društva su:

•   Okupljanje članova za planinarenje,
•   Populariziranje ljepota i zanimljivosti planina i drugih prirodnih ljepota, te života i zbivanja u njima putem literature, predavanja, prikazivanja filmova, izložbi i slično,
•   Organiziranje izleta i planinarskih pohoda svojih članova u planine i prirodu,
•   Upućivanje pojedinaca na individualno odlaženje u prirodu i posjet povijesnih i prirodnih znamenitosti,
•   Suradnja s drugim planinarskim društvima i njima srodnim organizacijama,
•   Propagiranje planinarske literature, osobito glasila „Hrvatski planinar“, među svojim članovima i drugim građanima,
•   Iniciranje članova za stručne i specijalizirane planinarske djelatnosti kao što je alpinizam, speleologija, orijentacija u planinama, vodička služba i gorska služba spašavanja,
•   Organiziranje planinarske škole, tečajeva i seminara,te drugih oblika planinarskog osposobljavanja,
•   Osvješćivanje očuvanja prirode za potrebe budućih generacija.

Članak 8.

Djelatnosti Društva su:

•   Organiziranje za članstvo planinarskih izleta, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
•   Obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova, te obilaznica i veznih putova,
•   Populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
•   Organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
•   Rad s djecom i mladima
•   Propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
•   Suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi,
•   Suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
•   Suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom te praćenje stručne literature

 

V. JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.
Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:
•   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
•   putem medija.

 

VI. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

    Članom Društva može postati isključivo fizička osoba.
    Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.
    Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.
    Visinu članarine određuje Upravni odbor.

Članak 11.

    Popis članova vodi rizničar Društva.

    Popis članova vodi se ručno, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu.
    Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 12.

    Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :
•   aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
•   koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
•   koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
•   birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.
Malodobni članovi nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

Članak 13.

    Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:
•   baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
•   davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
•   sudjelovati u radu društva i donošenju odluka,
•   redovito i pravovremeno plaćati članarinu za tekuću godinu,
•   pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,
•   da kao delegati zastupaju stavove Društva i Upravnog odbora,
•   da se pridržavaju odluka organa Društva kao i odredbi statuta.

Članak 14.

    Članstvo u Udruzi prestaje:
•   dragovoljnim istupom
•   neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine)
•   isključenjem
•   smrću
    Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
    Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Upravni odbor na prijedlog Suda časti.
    Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.
    Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.
    Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima.

 

VII. TIJELA DRUŠTVA

Članak 15.

    Tijela Društva su:
•   Skupština
•   Upravni odbor
•   Nadzorni odbor
•   Sud časti
•   Predsjednik
•   Dopredsjednik
•   Tajnik
•   Blagajnik


Skupština

Članak 16.

    Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

Članak 17.

    Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
    Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.
Izvanredna skupština održava se po potrebi.
    Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.
    Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.
   Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
   Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.
    U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva jedna trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 18.

    Sjednici godišnje Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.
    Izbornom skupštinom rukovodi radno predsjedništvo koje na prijedlog predsjednika bira Skupština. Radno predsjedništvo se sastoji od predsjedavajućeg i dva člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
    O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.
Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

Članak 19.

    Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine.Ako u zakazano vrijeme početka rada Skupštine nije prisutna natpolovična većina članova, pričekati će se pola sata i nakon toga sjednica Skupštine se održava uz nazočnost najmanje 10% članova Skupštine.
    Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Članak 20.

    Skupština Društva:
•   utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
•   usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
•   usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
•   usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
•   donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
•   odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
•   odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
•   bira i razrješuje dužnosti predsjednika i tajnika,
•   bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje,
•   bira i razrješuje Upravni odbor,
•   bira i razrješuje Nadzorni odbor,
•   bira i razrješuje Sud časti,
•   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
•   po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
•   odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
•   odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
•   bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
•   imenuje i opoziva likvidatora Društva,
•   odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

    Upravni odbor
Društvo propisuje poslove koje obavlja Upravni odbor, a nisu obuhvaćeni ovlastima Skupštine te određuje broj članova tog tijela.

Članak 21.

    Upravni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.
    Upravni odbor Društva sastoji se od sedam članova: predsjednika, tajnika, blagajnika i članova.
    Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Članak 22.

    Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Upravnog odbora na isti način kao i kad Upravni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Upravnog odbora.
    Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.
    U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Upravnog odbora rukovodi tajnik.
    Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.
    O radu Upravnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

Članak 23.

    Upravni odbor Društva:
•   ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
•   priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
•   provodi odluke Skupštine,
•   upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
•   utvrđuje prijedlog Statuta,
•   vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
•   odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
•   utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
•   surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
•   donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
•   organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
•   na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i
•   obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

    Nadzorni odbor

Članak 24.

    Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Upravnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.
    Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Upravnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Upravni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Upravni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.
    Ukoliko Upravni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražiti će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

    Sud časti

Članak 25.

    Sud časti sastoji se od predsjednika i dva člana s mandatom od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
    Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.
    Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:
   -  za lake prekršaje: opomenu ili ukor
   -  za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu do jedne godine
   -  za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.
    Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Upravni odbor.
   

    Predsjednik

Članak 26.

    Društvo ima predsjednika i dopredsjednika.
    Predsjednik Društva:
•   zastupa Društvo,
•   skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
•   vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
•   odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
•   dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
•   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
•   vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
•   provodi odluke i zaključke Skupštine,
•   saziva i vodi sjednice Skupštine,
•   saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i
•   obavlja i druge poslove u interesu Društva.
    Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
    U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje tajnik.
    Predsjednik može biti razriješen dužnosti prije kraja mandata, i to:
•   na svoj zahtjev,
•   ako ne postupaju u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
•   ako ne izvršavaju odluke Skupštine ili postupaju protivno tim odlukama,
•   ako svojim nesavjesnim radom prouzroče štetu Društvi ili njegovu ugledu.
    Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština u skladu s člankom 19. Statuta

    Tajnik Udruge

Članak 27.

    Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:
•   skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
•   obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
•   skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
•   skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Društva,
•   vodi zapisnike i pismohranu Društva,
•   vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
•   skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
•   obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Upravnog odbora.
    Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.
    Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.
•   na svoj zahtjev,
•   ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
•   ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

    Blagajnik Društva

Članak 28.

    Blagajnik Društva:
•   prikuplja godišnju članarinu i vodi popis članova,
•   vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
•   priprema podatke Upravnom odboru za financijsko izvješće,
•   vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
•   vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
•   u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.
    Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
    Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:
•   na svoj zahtjev,
•   ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
•   ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

Članak 29.

    Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Upravnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

VIII. LIKVIDATOR

Članak 30.

    Likvidator je fizička ili pravna osoba koju će u slučaju likvidacije imenovati Skupština Društva, a koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.
    Likvidator ne mora biti član Društva.
    Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.
Za likvidatora Društva imenuje se:

Tatjana Pavlic Blažon
Dr. V. Mačeka 16
Čakovec
OIB: 446 713 806 12

 

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 31.

    Društvo prestaje djelovati:
•   odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
•   u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

X. IMOVINA DRUŠTVA

Članak 32.

    Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.
Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom. Imovinu čini i inventar i stručna literatura Društva.

Članak 33.

    Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Društva.
    Financijski plan provodi Upravni odbor.

Članak 34.

    U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Muzeju Međimurja na čuvanje, pod uvjetom, da ukoliko se u roku pet godina ne osnuje novo Društvo istog imena u međimurskoj županiji, sva imovina prelazi u trajno vlasništvo Muzeja. Muzej je dužan kod izlaganja imovine Društva, istaknuti da je to iz fundusa našeg Društva.

 

XI. NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 35.

    Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Upravnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.
    Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.
    Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Upravnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

 

XII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 36.

    Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.
    Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.
    Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
    Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
    Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

    Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.
    Tumačenje drugih akata Društva daje Predsjednik Društva.

Članak 38.

    Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.
    Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.
    Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut od 08. veljače 2000. godine.

 

U Čakovcu, 22. svibnja 2015.

Predsjednik

HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA
„MEĐIMURJE“ ČAKOVEC

Željko Poljak