default_mobilelogo

Zapisnik sa redovne izborne Skupštine


Dana 22. svibnja 2015. u 20,00 sati održana je redovna izborna godišnja Skupština sa dnevnim redom u prilogu Zapisnika.
Skupštini je nazočilo šezdeset tri članova Društva, te su donijete odluke pravovaljane.

Ad. 1. Otvaranje Skupštine
Gospođa Pavlic Ljuba otvorila je Skupštinu, pozdravila prisutne, zaželjela Skupštini uspješan rad i pročitala prigodni tekst.

Ad. 2. Nakon toga, na prijedlog predsjednika Bogomira Trabe izabrano je:
1. radno predsjedništvo u sastavu:
    -  Janković Franjo kao predsjednik
    -  Anica Tota kao član
    -  Sermek Ivan kao član
2. ovjerovitelji zapisnika u sastavu:
    - Paulina Janković
    - Car Franjo
Nakon što je predsjednik radnog predsjedništva konstatirao kvorum, prema dnevnom redu, slijedila je točka 3.

Ad. 3.
3.1. Predsjednik Društva Bogomir Trabe, podnio je izvještaj o radu Društva za 2014. godinu, prema prilogu uz zapisnik.
3.2. Blagajnica Magdalena Bistrović, izvjestila je članstvo o finanancijskom stanju Društva za 2014. godinu, također prema prilogu.
3.3. Izvještaj Nadzornog odbora podnio je predsjednik NO Željko Kovačić. Prilog uz zapisnik.
3.4. Izvještaj suda časti obavio je usmeno Zdravko Golubić, koji je rekao da to tijelo Društva nije imalo posla, što znači da je članstvo radilo u skladu sa Statutom i etikom.

Ad. 4. Nakon svih izvješća, predsjedavajući je otvorio raspravu o njima, ali budući da su izvješća bila iscrpna i jasna, rasprave nije bilo. Nakon toga, prišlo se glasovanju o prihvaćanju izvješća, koja su jednoglasno prihvaćena.

Ad. 5. Pod ovom točkom dnevnog reda, dana je jednoglasna razriješnica Upravnom i Nadzornom odboru, te Sudu časti.

Ad. 6. Prišlo se predlaganju novog UO, NO i SČ, pa je Bogomir Trabe za predsjednika Upravnog odbora predložio Željka Poljaka, tajnicu Ljubu Pavlic i blagajnicu Magdalenu Bistrović. Kako za te funkcije nije bilo drugih prijedloga, prišlo se glasovanju, te je prijedlog jednoglasno prihvaćen. Nakon toga je novo izabrani predsjednik predložio ostale članove Upravnog odbora, i to: Dubravku Kapun, Franju Janković, Anđelka Borković i Matu Federbar, s tim da funkciju dopredsjednika obavlja Franjo Janković.
Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.
Za Nadzorni odbor predloženi su i jednoglasno prihvaćeni: Željko Kovačić kao predsjednik, Slavica Hranilović i Bogomir Trabe kao članovi.
U Sud časti predloženi i jednoglasno su izglasovani: Kata Bičak kao predsjednik, te članovi Ljiljana Kocijan i Franjo Tota.

Ad. 7. Pod tom je točkom predsjednik Društva Željko Poljak iznio plan rada Društva, s posebnim osvrtom na plan izleta u 2015. godini po mjesecima. Zatim je istaknuo nastavak suradnje sa ostalim planinarskim društvima, apelirao na članove da se jave za školu planinarskih vodiča i izrazio potrebu pomlađivanja društva, te pokretanje aktivnosti u tom pravcu. Jedan od zadataka će biti aktivirati članstvo za rad na internetskoj stranici Društva, kao i približiti aktivnosti Društva medijima.
Kako rasprave i dopune nije bilo, prišlo se glasovanju, te je plan rada jednoglasno prihvaćen.

Ad. 8. Društvo je u skladu sa novim Zakonom o udrugama izradilo novi Statut, te je predsjednik Društva Željko Poljak upoznao članstvo s novim člancima Statuta i predložio ga na usvajanje. Statut je jednoglasno prihvaćen.
Vezano uz Statut, predložen je likvidator u eventualnom postupku likvidacije Društva, sukladno čl. 30. Statuta, Tatjana Pavlic Blažon iz Čakovca, Dr. V. Mačeka 16.
Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 9. Pod tom točkom nije bilo pitanja, pa je predsjednik radnog predsjedništva Franjo Janković zatvorio Skupštinu.

 

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:
Pavlic Ljuba Paulina Janković
  Franjo Car